Dissertasjonsanalyse
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Stem)

Analyse av data er et veldig viktig kapittel i avhandlingsskriving siden det består av innsamlede data så vel som analysen fra forskeren. Datapresentasjon og analyse av den på en omfattende måte som kan forstås er hovedbegrepet med å ha et godt organisert analysekapittel. Analysen skal utføres i et passende format med nok detaljer som gir støtte til forskerens synspunkter. Ulike seksjoner skal og må inkluderes i avhandlingen om dataanalyse. Først skal avhandlingen ha sammendrag som diskuterer formålet med forskningen og prosessen som brukes for å utføre forskningen. I tillegg er det i sammendraget viktig å ta med en god beskrivelse av datatyper, instrumenter for innsamling av data samt eventuelle antagelser som kan ha blitt gjort under forskningen. For det andre inkluderer kapittelet om dataanalyse også en detaljert beskrivelse av hele forskningsspørsmålet en etter en. For det tredje utfører forskeren både kvalitativ og matematisk analyse av innsamlede data og statistikk. Kapittelet avsluttes med en konklusjon av alle spørsmål hver for seg og forskerens innsikt hentet fra analysen. Analysekapittel danner grunnlaget som hjelper forskeren til å trekke konklusjoner, innhente mønstre og gi anbefalinger. Forskningsarbeidet avhenger sterkt av hvordan analysekapittelet gjøres. Både kvalitative og kvantitative data skal være korrekt dokumentert og nødvendige verktøy, tilnærming og konklusjon som indikerer forskerens analytiske syn. Det mest avgjørende å vite om analysekapittel er at det ikke er ment for analyse. Derfor bør kapittelet skrives på en god måte for å sikre at det er interessant g og selvforklarende for leserne. Effektiv kommunikasjon skal gjenspeiles tydelig i skrivestilen med det formål å finne og resultere for den som leser kapittelet.

Dissertation Diskusjon

Diskusjonskapitlet er innramming av en avhandling, og dens funksjon er å returnere det viktige argumentet som er satt opp i introduksjonsdelen. Det er derfor viktig å lese innledningskapitlet riktig før diskusjonskapitlet er gjort. Diskusjon av hypotesen i henhold til måten den er påvist av forskningen, og indikerer effektene på feltets kunnskap som følge av innføring av nye data. Diskusjonskapittel begynner med tolkningen av resultatene og fortsetter å implementere feltet i det generelle feltet. Dette kapittelet er et merkelig dyr siden den der forskeren spekulerer funnene, samtidig som man unngår å ramle så vel som å komme til logiske sprang utover de støttede dataene. En evolusjonerende løsning settes normalt opp i denne delen som en dialog mellom teorier og resultater. Dette betyr at alle eksperimentelle resultater var ankommet d hentet fra andre publikasjoner som et resultat av eksisterende forhold som forskeren har som mål å få. I de fleste tilfeller samarbeider resultatet, finjusterer, konflikter eller strekker seg med andre resultater. Den første uttalelsen i en forskningsdiskusjon er omformulering av forskningsspørsmålet, som deretter blir etterfulgt av dybden av hvordan forskningsspørsmålene er besvart. Senere funn er relatert til problemstillinger som oppstår i introduksjons kapittelet, for eksempel forskjeller, likheter og vanlige trender. Dette viser om forskningen forsterker, konflikter, strekker seg eller samarbeider med den forrige forskningen. I tilfelle uventede funn skal de tolkes i termer av tolkning, og metode og tilfelle av ekstreme tilfeller er omskrivning av introduksjonsdelen viktig. På en stilig måte, synes diskusjonskapitalet vanligvis som punktposter som må omskrives i form av et avsnitt. Det er godt å bruke underposisjon om nødvendig, men hvis ikke konsentrere seg om strømmen mellom alle delene. Grammatisk førstepersonspråk bør unngås, siden det kan være veldig påtrengende.

Avhandling Konklusjon

I en presentasjon av både logiske og rasjonelle meninger som representerer et bestemt studieemne, er en tiltalende og unik konklusjon av en avhandling det viktigste. Avhandlingens konklusjon er den viktigste delen av en avhandling siden det er en representasjon av både anbefalinger og resultater av forskning. I tillegg, hvis det ikke foreligger en attraktiv konklusjon, viser det seg at det ikke er gjort en forsvarlig analyse av forskningen, ellers er forskeren ikke dyktig i avhandlingsskriving. Konklusjonen krever en klar forståelse av tolknings- og forskningsanalysen i forhold til foreslåtte hypoteser samt litteraturvurderingen. Det er i denne delen der de leverte forskningsresultatene er tydelig fremhevet, samt gir nøyaktig begrunnelse. Relevante anbefalinger, styrker og begrensninger i en avhandling konklusjon er den viktigste delen i hvert problem uthevet i avhandlingen, samt gi all nødvendig støtte. Det er også godt å ha en oversikt over alle emner og begrensninger som står overfor under prosessprosessen ved hjelp av forskningsdesign, prøvestørrelse og spørreskjema validitet i avsluttende seksjon. En god avhandling konklusjon trenger ikke være lang, men bør være informativ, klar, omfattende og forsvarlig i å beskrive forskerens synspunkter og begrunnelse for forskning. Dette kapittelet er en fremdriftsseksjon av dataanalyse og bør inneholde både kvalitativ og kvantitativ representasjon av data og informasjon under forskning. Det er viktig å ikke inkludere noen ny ide i denne seksjonen, og dermed skal forskeren bare avtale med hva som inngår i hoveddelen. Ikke rart hva, avhandlingen konklusjonen er den viktigste og gi detaljer om er inkludert i hoveddelen av avhandlingen. Således, med en tydelig understating for å skrive en avhandling konklusjon, er det viktig å gjøre papirarbeidet unikt og tiltalende.

Avhandlingsforslag

Selv om avhandlingsforslaget ikke er et strengt krav, bestemmer det en avgjørende øvelse og dermed universitetet hvilken type avhandlingsforslag som skal skrives. Enkelte kurs vurderer forskningsforslag som en del av en avsluttende avhandling på innsending, og det er derfor viktig å sikre at det nødvendige formatet følges samt innleveringsfrist. I de fleste tilfeller inneholder avhandlingsforslag 500 til 1000 ordtelling, avhengig av kurskrav. Et avhandlingsforslag er en enkel beskrivelse av hva avhandlingen er, problemstillinger blir undersøkt i avhandlingen, referanser til den teoretiske bakgrunnen og forventede resultater av studien. Selv om å skrive et avhandlingsforslag er ikke et must, er det godt å gjøre det, siden det kan gjøre det mulig for deg å få verdifull tilbakemelding fra veilederen. I er alltid godt å spørre veileder fra veileder, hovedsakelig på forslagets tone og stil. Forskere bør være åpne og fleksible og indikere deres vilje til å inkludere ideene og metodene som studien krever. Grammatiske regler bør alltid følges på riktig måte, så vel som tidene. I de fleste tilfeller er det godt å bruke fremtidsspenning mens du skriver et forslag gjennom veilederens bekreftelse. Det finnes generelle standard deler av et forskningsforslag:

Tittel: bør være kort og rett til poenget

Mål og målsetninger: bør være mindre enn tre og i tilfelle på mer enn tre betyr at forskningen er bred og dermed trenger innsnevring.

Litteratur: Det er viktig å nevne hovedområder for studie som vil gi informasjon om avhandlingen.

Forskningsdetaljer: Dette innebærer utvidelse av forskningsspørsmål og ideer.

metodikk: forskning skal enten være empirisk eller ikke-empirisk avhengig av studiedybden og metoden for datainnsamling.

resultater: Andre gjetninger av forskningsresultater bør høyt unngås. I denne delen gir forskeren en oppsummering av forventede resultater gjennom forslag fra målgruppen.

Tidslinje: Dette burde være realistisk, og du kan bruke konseptkart eller Gantt-diagram for å vise forskningsplanen for forskningen.

Bibliografi: En liste over referanser skal gis, avhengig av retningslinjene.

Avhandling forslag

Dette er det mest avgjørende dokumentet som nesten alle universiteter anser som en bekreftelse på kandidatens kandidatur. Avhandlingens forslag har til formål å overbevise universitetet om at forskning er virkelig viktig; studenten introduserer en original idé til forskningsområdet, temaet forskning er gjennomførbart med hensyn til tilgjengelighet, veiledere, data og utstyr. I tillegg må studenten overbevise institusjonen om at det er mulig å fullføre forskningsarbeidet innen den angitte tiden, og at etiske problemstillinger er blitt vurdert riktig og godkjent av etikkutvalget. Endelig skal studenten vise at temaet forskning samsvarer med deres kapasitet og interesser. Det eksisterer en distinkt forskjell mellom doktorgrad og mastergradsoppgave i lengder og kompleksitet. Avhandlingsforslaget presenteres normalt i form av en skriftlig rapport og også i et seminar til doktorgradsutvalget. Oppgaveforslaget hjelper studentene til å legge mer fokus på målene, samt avklaring av behov og betydning av forskningen. I tillegg hjelper det med å beskrive metoder, problemspesifisering og resultater. Forberedelse av et avhandlingforslag er en interaktiv prosess, da det inngår diskusjon av ulike utkast med veileder. Det er derfor viktig å sørge for at det skrives regelmessig med det formål å fullføre det på forfallsdatoen som er 3-9 måneder. Når oppgaven er fullført, vil det bli et verdifullt bidrag til det oppfylle feltet ved at det vil gi konkrete bevis for å godkjenne eller ikke godkjenne en teori, konsept eller modell. Det vil også gi ny informasjon eller data, nye løsninger, ny analyseprosess eller forbedrede forskningsteknikker.

Avhandling Prooflesing

Ettersom behovene for testing av veiene etter reparasjoner eller service, krever god og tiltalende avhandling også redigering. Avhandlingen korrekturlesing innebærer flere oppgaver, og redaktøren skal ha et mekanisk nivå av korrekturlesing. I dette tilfellet er redaktøren ansvarlig for å søke og endre alt feil eller upassende. I tillegg er feilsamlinger, punktuasjoner, formatering og grammatikkfeilsamling essensiell før du leverer avhandling. På et dypere nivå innebærer en profesjonell redigeringsavhandling en kritisk oversikt over hele dokumentet for å sikre at avhandlingen er tydelig angitt og at alle avsnitt og setninger flyter på en logisk måte. Dette for å sikre at den innerste avhandlingslogikken er tydelig og korrekt illustrert for leseren å forstå. God avhandling redigering bør være involverende og forbli innenfor rammen av redaktørens kunnskap som bekrefter kravene til et standarddokument. Avhandling, korrekturlesteam, består av høyt kvalifiserte fagpersoner som er morsmål i engelsk med stor erfaring innen vitenskapelig og akademisk så vel som andre fagområder. Disse yrkene må ha skrevet avhandlingene sine og har undervist, undersøkt universiteter og publisert vitenskapelig. Redaktøren får derfor mandat til å spørre og sette inn kommentarer angående uttalelser i avisen som er upresise, uriktige eller ikke oppgitt på den beste måten. En god korrekturoppgave for avhandlinger bør sikre at papirformateringen er samlet så vel som dokumentasjonsstilen. Derfor er profesjonell korrekturlesing av en forskningsavhandling det siste trinnet som blir gjort før du leverer den endelige avhandlingen til vurdering. Korrekturoppgave for avhandling avgjør om den vil bli avvist eller akseptert.

Dissertasjon Formatering og redigering

Alle avhandlinger og avhandlinger som sendes inn til enhver institusjon, skal alltid følge en godkjent stil i henhold til veiledning fra avhandlings- og avhandlingsavdelingen. Dårlige sitasjoner og formateringsstiler kan føre til avhandling av avhandling. Retningslinjer for skrivestiler gir riktige formateringsmetoder, så vel som andre viktige aspekter ved å utarbeide et godt undersøkt manuskript. Noen av standardstilene for å skrive en avhandling inkluderer APA, MLA og Chicago. Formatering blir referert til som sidedesign i et dokument og andre spesifikasjoner for utskrift og presentasjon. Hver avhandling skal ha en presentabel sidelayout som inkluderer marginer, paginering, topptekst og bunntekst. Alle sidene i et avhandlingspapir bør justeres til 1.5inch i venstre marg og 1.0 tommer øvre, nedre og høyre marg. Speilmarginer skal ikke brukes i noe tilfelle og figurer, vedlegg og tabeller må passe inn i de angitte marginene. Et avhandlingspapir skal inneholde en løpende overskrift, som er en tekst som er plassert øverst i dokumentet og et sidetall øverst til høyre på papiret. Løpehode skal være rett på høyre side og en tekst mindre enn annen tekst i hoveddokumentet. Dermed skal løpehodet være 0.5 inches fra toppen. Sidetallene i en avhandling skal være i samme skrift og størrelse uten bindestreker. Alle sidene som vises før hovedteksten er kjent som frontstoff, og hver er skrevet på en egen side. Studentene må sørge for at følgende seksjoner er inkludert i alle avhandlinger: tittelside, copyright side, og erkjennelse, innholdsfortegnelse, den abstrakte tabellisten, listen over figurer og listen over forkortelser. Samme tekst bør brukes betydelig i hele dokumentet. Standard tekstfont er Times New Romans font 12. Avsnitt varierer avhengig av institusjon med noen som krever at avsnittene først skal innrykkes i linjen og andre blokkerer. Full begrunnelse er ikke en nødvendighet i å skrive avhandling forslag. Hver avhandling skal enten være dobbelt mellomrom eller 1.5 fordelt mellom linjene.

Avhandling Skrift

Hver oppgaveskriving inneholder hovedpoenget som er argumentet i oppgaven og er en gjenspeiling av hovedideen om avhandlingen. Avhandlingsuttalelse fanger forskerens stilling. Avhandlingsuttalelse fokuserer hovedsakelig på forskerens idé i en enkelt eller to setninger. Oppgavens uttalelse i oppgaveskriving er en presentasjon av emnet i oppgaven og presenterer også forskerens stilling til emnet. Få ting bør unngås i oppgaveskriving for å få en vellykket oppgaveuttalelse. Forskeren bør unngå stor begravelse av oppgaveuttalelsen innenfor avsnittet, være tydelig og spesifikk og unngå vagt språk. I tillegg, mens du skriver en avhandling, skal bare poengene i oppgaven beskrives og ikke forskerens poeng. Oppgaveskriving skal ha en begrensning til hva som blir oppnådd på sidene. Det er derfor bra å forme utsagnet til å være spesifikt for ideen i diskusjonen. Dette er viktig ved at spesifikk oppgaveskriving har flere muligheter for å lykkes enn en generell avhandling. I oppgaveskriving skal oppgaveuttalelsen bety mer enn bare kunngjøring av emnet, men bør også bestemme forskerens stilling til emnet og teknikken for å analysere og planlegge emnet. Det er ikke mulig å vite at oppgaveuttalelsen ikke kan formuleres før skrivingen av oppgaven er ferdig. Dette fordi ideene endres og skrivingen fortsetter. Det anbefales at generiske argumenter og formler ikke brukes under oppgaveskriving. Det er bra først å ha et utkast før du begynner å skrive en oppgaveuttalelse. Oppgavens uttalelse bør omformuleres ordentlig og sitering bør unngås. Når en original, minneverdig og innsiktsfull avhandling er skrevet, gjør det et godt inntrykk for leseren.

Egendefinerte essays skriving

I dag i høyskoler, universiteter og videregående skole har essays blitt en viktig del av skoleplanen. Som et resultat av at studentene er opptatt med hjemmeoppgaven, dedikerer de mesteparten av sin dyrebare tid med å håndtere tilpassede essays. Tilpasset essayskrivingstjeneste tilbyr unik støtte og tjenester for de studentene med begrenset tid til å håndtere prosjektene sine. Tilpasset essayservice hjelper studentene til å levere oppgaven i tide og unngå å bli sperret inne for fristene. Studentene er vanligvis forvirret når de legger oppgaver til tilpassede skrivende selskaper siden de ikke driver med en ordentlig undersøkelse av selskapet. Tilpasset essaysskriving innebærer høye nivåer av kvalitet og originalt arbeid, avhengig av instruksjonene som gis, samt parametrene. Imidlertid klarer de fleste av de tilpassede, enkle skriveselskapene ikke å forstå papirstandardene og originaliteten til essayet, og resulterer dermed i å gi arbeid av dårlig kvalitet som er plagiert, og som fører til at studentene ikke mislykkes i vurderingen. For å fjerne slike tilfeller av studenter som mislykkes i semestrene som er urovekkende, usikre og forvirrende, er det derfor viktig at studentene først skaffer seg nødvendig informasjon om et tilpasset forfatterfirma og blir kjent med omdømmet fra forskjellige kilder. Customwriting.com er et fremtredende tilpasset essayskrivingselskap som er i stand til å levere tilpassede papirer som er av høy kvalitet innen forskjellige studieretninger og studienivåer fra gymnasium til høyskoler, universiteter til mestere. Customwriting.com vet viktigheten av kvalitet; tidsriktige tidsfrister og originalitet er de viktigste aspektene ved studentens mål i tilpasset essayskriving. Det er vårt ansvar å sikre at studentene får mye ut av tjenestene våre og dermed bli den beste tilpassede essayskrivingstjenesten.

College Application Essays

Etter å ha fullført videregående skole er det mange studenter som er mest opptatt av opptak / søknad. Nedenfor er noen viktige aspekter ved å skrive en god college opptak essay.

Konsis: selv om andre søknad essays skal være 275 ord minimum, høyskole søknad essay må være kort og konsist siden det må være attraktivt for opptak offiser. Langtidsstudiet har en tendens til å være kjedelig.

Ærlighet: Det er ikke tilrådelig å ikke lage fantasi av titler, kontorer og prestasjoner som ikke tilhører deg. College søknad brev krever ingen inflasjon.

unikhet: høyskole søknad essay presenterer en som en unik karakter enn andre søker om det samme. Det bør derfor være alene og gi en klar beskrivelse av ens tankegang.

coherency: Det er viktig å skrive hvert emne om gangen uten å babble dem. Å dekke ting i essayet er ikke akseptabelt siden det høres hvor opptatt studenten er. Dette skyldes at et høyskoleapplikasjonsoppgave er en trinnvis synopsis av studentens aktiviteter.

Nøyaktighet: dette innebærer ikke bare riktig stavemåte, men også andre skrivemekanikker som tegnsetninger angående komma og semi-komma bruk

.

livaktighet: en god høyskole søknad essay er vanligvis satt som en historie sammenligning, og det nevner de viktigste øyeblikkene. Det er derfor viktig å gi viktige detaljer som bidrar til å forstå og levende se søkerens innstilling.

smartness: collager er viktige steder å være siden det er et sted for den store hemmeligheten i sport som spilles, i sovesaler og klatrevegger. Det er viktig at når en student skriver en høyskoleopptaksprosess, bør intellektuell vitalitet tydelig indikere.

attraktivitet: Høyskoler blir sett på som samfunn, og det er her folk kommer til å sosialisere seg med andre i klasser og sovesaler. Det var derfor godt å presentere seg som en likbar person som andre kan like å diskutere problemer med, så vel som å henge med.

Flere eksempler på skrifter

Spesialtilbud!
Bruk Kupong: UREKA15 å få 15.0% av.

Alle nye ordrer på:

Skrive, omskrive og redigere

Bestill nå